До відома авторів

“Український метрологічний журнал” є фаховим виданням і опубліковані в ньому статті зараховуються при захисті дисертацій. Тому, у відповідності до постанови президії Вищої атестаційної комісії України “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” від 15.01.2003 № 7-05/1, до друку приймаються лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: “постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки із цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку”.

Статті, надані до журналу, обов’язково повинні мати метрологічний характер.

Стаття подається українською, російською або англійською мовами в електронному вигляді. Кожна сторінка на одному боці стандартного паперового аркуша (А4). Текст статті (в одну колонку) і таблиці мають бути набрані шрифтом Times New Roman у редакторі Microsoft Word, 14 кеглем через 1,5 інтервали, таблиці – 12 кеглем через 1,5 інтервали; верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см; абзац – 1,25 см. Слова мають розділятися тільки одним пропуском.

На першій сторінці статті проставляється індекс УДК (універсального десяткового класифікатора).

Скорочення слів, імен, назв, мір, фізичних, хімічних, математичних величин та терміни повинні бути загальноприйнятими, одиниці подаватися у системі SI.

Список літератури складається у порядку використання джерел у тексті незалежно від мови у точній відповідності до ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Посилання на ще не опубліковані праці не допускаються.

Таблиці та посилання на них повинні мати послідовні порядкові номери.

Формули мають бути подані у форматах Microsoft Equation 3.0 і MathType та нумеруватися в круглих дужках з правого боку. Нумеруються тільки ті формули, на які в тексті є посилання. Змінні математичні величини безпосередньо в тексті статті набираються латинськими літерами курсивом, матриця, вектор – напівжирним шрифтом, грецькі символи – шрифтом Symbol.

Рисунки вставляти у документ без обтікання текстом. Графіки виконувати в програмі MS Excel та імпортувати у документ як рисунки. Складні креслення виконувати в окремому редакторі. Ілюстрації (чорно-білі), виконані не в графічному редакторі Word, мають бути надані в окремих файлах у форматі tifbmpjpg з густиною точок на дюйм 300–600 dpi. На кожну формулу, таблицю, рисунок обов’язково мають бути посилання в тексті.

До редакції направляються:

 • текст статті в електронному вигляді у форматі doc, docх;
 • вихідні рисунки, графіки; фото – окремими файлами;
 • назва статті, ініціали та прізвище авторів на мові оригіналу та англійською мовою;
 • коротка анотація українською або російською (у залежності від мови статті) та англійською мовами;
 • ключові слова (5-6 слів на мові оригіналу та англійською мовою), які мають представляти зміст статті;
 • відомості про авторів (прізвище та ім’я по батькові повністю, посада, вчений ступінь та звання, місце роботи, місто, домашня та робоча адреси, контактні телефони, e-mail кожного автора статті) ‒ на окремому аркуші;
 • офіційне фото авторів статті у форматі jpg або bmp;
 • офіційний лист від закладу, в якому виконано роботу, на ім’я головного або наукового редактора за підписом керівника організації, де працює автор;
 • рецензія на статтю від закладу;
 • разом зі статтею до редакції має бути поданий документ про можливість відкритої публікації матеріалів, а також про згоду авторів на поширення їх до мережі Інтернет (скан з підписами авторів);
 • оформлення статей має відповідати міжнародним стандартам.

       Матеріали статті слід направляти електронною поштою на e-mail: journal@metrology.kharkov.ua

Журнал можна передплатити в усіх відділеннях зв’язку (передплатний індекс – 40515).