Головна» Структура» Служби» Служба стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів

Для забезпечення єдності (простежуваності) результатів вимірювань, особливо тих видів, які не можна забезпечити відповідними еталонами в хімії, металургії, інших галузях економіки, в наукових дослідженнях, а також у невиробничій сфері діяльності, створюють спеціальні засоби у вигляді відповідних матеріалів (речовин) для забезпечення точності таких вимірювань.

В Україні з 2016 року міжгалузеву координацію робіт з забезпечення єдності вимірювань та простежуваності в тих видах вимірювань, які пов’язані з розробленням і впровадженням стандартних зразків (СЗ), здійснює Служба стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів (далі — ССЗ) створена згідно з Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (розділ 2 стаття 9) [Докладніше]. Діяльність ССЗ регулюється Положенням про Службу стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів затвердженим  Постановою Кабінету міністрів України від 2 вересня 2015 року №663.

Служба стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів — це система підприємств, установ та організацій усіх форм власності, їх структурних підрозділів, що постійно провадять науково-метрологічну діяльність щодо розроблення і застосування стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів.

Служба, відповідно до покладених на неї завдань, забезпечує:

• науково-методичне керівництво роботою з розроблення та застосування стандартних зразків;

• визначення та прогнозування потреб економіки та невиробничої сфери у стандартних зразках;

• визначення основних напрямів розроблення та встановлення потрібної точності стандартних зразків, що застосовуються в економіці та невиробничій сфері;

• проведення наукових досліджень щодо створення нових типів стандартних зразків;

• здійснення міжнародного співробітництва з питань розроблення та застосування стандартних зразків.

Координацію діяльності щодо забезпечення функціонування та розвитку Служби здійснює Мінекономрозвитку.

До ССЗ входять науково-методичний центр Служби і виробники стандартних зразків, що мають в установленому порядку підтверджену компетентність.

ННЦ «Інститут метрології» виконує функції Науково-методичного центру Служби стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів (НМЦ ССЗ), які покладено на науково-дослідну лабораторію НДЛ-41 “Науково-методичний центр Служби стандартних зразків складу і властивостей речовин і матеріалів”.

Науково-методичний центр ССЗ у порядку виконання основних функцій, відповідно до Положення про ССЗ:

• здійснює науково-методичне керівництво та координацію робіт із створення стандартних зразків виробниками стандартних зразків;

• проводить наукові дослідження щодо створення стандартних зразків;

• здійснює встановлення значень властивостей стандартних зразків з відповідними невизначеностями вимірювань та простежуваністю згідно з ДСТУ—Н ISO Guide 35, супроводжуючи їх документами згідно з ДСТУ—Н ISO Guide 31;

• визначає в установленому законодавством порядку придатність стандартних зразків для застосування під час проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки;

• розробляє настанови і рекомендації щодо розроблення та застосування стандартних зразків;

• здійснює міжнародне співробітництво з питань розроблення та застосування стандартних зразків;

• надає в межах своїх повноважень науково-методичні консультації щодо розроблення та застосування стандартних зразків;

• подає Мінекономрозвитку звіт про діяльність Служби.

Виробники стандартних зразків, що мають в установленому порядку підтверджену компетентність:

• створюють стандартні зразки для задоволення потреб економіки або невиробничої сфери та встановлюють значення властивостей таких стандартних зразків з відповідними невизначеностями вимірювань та простежуваністю згідно з ДСТУ—Н ISO Guide 35, супроводжуючи їх документами згідно з ДСТУ—Н ISO Guide 31;

• залучаються науково-методичним центром Служби до проведення наукових досліджень щодо створення стандартних зразків.

За період з 1992 по 2015 рік до розділу «Стандартні зразки» Державного реєстру засобів вимірювальної техніки було записано 1162 типи державних стандартних зразків України, зокрема СЗ складу неорганічних і органічних речовин і їх розчинів, пестицидів, чорних і кольорових металів, руд, концентратів і продуктів їх переробки, перевірочних газових сумішей, а також СЗ властивостей речовин і матеріалів (у таблиці подано розподіл створених державних стандартних зразків за видами).

Розподіл створених типів державних стандартних зразків

 

Види СЗ

Кількість типів Державних стандартних зразків України (ДСЗУ)

1. СЗ складу розчинів (СЗ СР) іонів металів і неметалів

114

2. СЗ складу органічних речовин

75

3. СЗ складу пестицидів

116

4. СЗ складу повірочних газових сумішей

614

5. СЗ складу гірничих порід, матеріалів натурального походження та чорної металургії

64

6. СЗ складу кольорових металів і сплавів

49

7. СЗ складу комплексних руд і продуктів їх переробки

33

8. СЗ складу неорганічних речовин

9

9. СЗ для контролю природного середовища

70

10. СЗ складу продукції сільськогосподарського виробництва, харчової продукції

2

11. СЗ фізико-хімічних властивостей

16

 

 

 

У зв'язку з набранням чинності Закону України про метрологію і метрологічну діяльність № 1314-VII від 05.06.2014 і Положення про Службу стандартних зразків (затвердженого Постановою Кабінетом Міністрів України № 633 від 2 вересня 2015) було змінено порядок поводження зі стандартними зразками. Починаючи з 1 січня 2016 р., в Україні стандартні зразки мають відповідати вимогам європейських міжнародних стандартів щодо референтних матеріалів (reference material).

Термін "reference material" ("референтний матеріал", "матеріал порівняння"), залежно від контексту його застосування, може охоплювати як одночасно (сукупно) всі види несертифікованих референтних матеріалів (РМ) та сертифікованих референтних матеріалів (СРМ), так і стосуватися лише несертифікованих референтних матеріалів (РМ).

Як засіб відображення ознак, що характеризують особливості досліджуваних об’єктів, це поняття охоплює широкий спектр носіїв властивостей, які визначають при описуванні й виконанні вимірювань та інших досліджень властивостей матеріальних предметів. Сьогодні для опису властивостей матеріальних об’єктів застосовують поняття, що виходять за межі звичайних величин ‑ від звичних нам фізичних до понять, пов'язаних з вимірами в хімії, біохімії, молекулярній біології, проведенням судових експертиз аж до номінальних величин (значень таких номінальних властивостей, як шкала кольорів, класифікації видів в біології, класифікація захворювань в медицині, послідовність амінокислот в поліпептидах та нуклеотидів ДНК, таксони ВІЛ-антитіл, вірусу гепатиту А, окремих видів патогенних мікроорганізмів, паразитів тощо).

Виробництво референтних матеріалів (РМ) є ключовим видом діяльності для поліпшення і підтримки всесвітньої узгодженої вимірювальної системи. РМ з різними характеристиками використовують у вимірюваннях, таких як, наприклад, калібрування, контроль якості, перевіряння кваліфікації та валідація методик, а також приписування значень іншим матеріалам. Сертифіковані референтні матеріали (СРМ) відіграють ключову роль у впровадженні концепції простежуваності результатів вимірювань в галузі хімії, біології та фізики серед інших наук, що займаються речовинами та матеріалами. СРМ використовують для підтвердження або встановлення метрологічної простежуваності традиційних референтних матеріалів, як октанове число, шкала твердості і рН.

В сфері виробництва референтних матеріалів існують один міжнародний стандарт і три настанови ISO Guides, які описують виробництво і сертифікацію РМ для забезпечення відповідності якості РМ вимогам кінцевих споживачів:

– ISO 17034:2016 (Е), General requirements for the competence of reference material producers (Загальні вимоги до компетентності виробників референтних матеріалів);

– ISO Guide 30:2015, Reference materials - Selected terms and definitions (Референтні матеріали – Окремі терміни та визначення);

– ISO Guide 31:2015, Reference materials — Contents of certificates, labels and accompanying documentation (Референтні матеріали – Зміст сертифікатів, етикеток та супровідної документації);

– ISO Guide 35:2017 (Е) Reference materials. Guidance for characterization and assessment of homogeneity and stability (Референтні матеріали. Настанови з характеризування та оцінювання однорідності і стабільності).

Виробництво і застосування в Україні референтних матеріалів сприяє забезпеченню єдності вимірювань в Україні на рівні міждержавних і міжнародних вимог, усуненню технічних бар’єрів у торгівлі, підвищенню якості промислової продукції, ефективності виробництва і використання природних сировинних ресурсів, поліпшенню стану навколишнього природного середовища, охорони здоров’я, ефективному використанню науково-технічного потенціалу України для вирішення реальних практичних завдань у наукових дослідженнях і в процесі промислового використання.