“Український метрологічний журнал” є фаховим виданням і опубліковані в ньому статті зараховуються при захисті дисертацій. Тому, відповідно до постанови президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”, до друку приймаються лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: “постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку”.

Статті, надані до журналу, обов’язково повинні мати метрологічний характер.

Стаття подається українською або російською мовою у двох примірниках. Кожна сторінка друкується на одному боці стандартного паперового аркуша (А4). Текст статті і таблиці мають бути набрані в редакторі Microsoft Word, текст – шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через 1,5 інтервалу, таблиці – 12 кеглем через 1,5 інтервали; верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см; абзац – 1,25 см.

На першій сторінці статті проставляється індекс УДК (універсального десяткового класифікатора).

Скорочення слів, імен, назв, мір, фізичних, хімічних, математичних величин та терміни повинні бути загальноприйнятими, одиниці подаватися у системі SI.