Д О Г О В І Р № 19/____-01

 

м. Харків                                                                                                  __________ 2018 року

 

       ___________________________________________________________  (надалі – Замовник), в особі __________________________________, який діє на підставі _________________, з однієї  сторони,  та  Національний  науковий  центр  «Інститут  метрології» (ННЦ «Інститут метрології») (надалі – Виконавець), в особі ученого секретаря-директора наукового центру Склярова Володимира Васильовича, який діє на підставі Довіреності № 008/08-3 від 02.01.18р.,  з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

             1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання надати послуги з підвищення кваліфікації фахівців за напрямом:

________________________________________________________________________________

             1.2. Для підвищення кваліфікації Замовник направляє ____ особу.

             1.3. Період навчання _______квартал 2018р.

             1.4. Курс з підвищення кваліфікації розраховано на _____ академічних годин.

 

2. Вартість ПОСЛУГ та порядок розрахунків

            2.1. Вартість послуг за цим договором визначається згідно з протоколом узгодження договірної вартості (додаток 1),  що  є  невід’ємною  частиною  цього  договору,  і складає       ________________________________________________________ у тому числі ПДВ-20% - ___________________________________

                        2.2. Вартість послуг визначена без урахування вартості проживання та харчування слухачів.

                        2.3. Замовник здійснює попередню оплату послуг з підвищення кваліфікації в розмірі 100% вартості послуг до початку занять шляхом перерахування коштів платіжним дорученням на поточний рахунок Виконавця.

                        2.4. До занять допускаються особи, що мають при собі паспорт.

 

3. Порядок приймання наданих послуг

            3.1 Надані послуги приймаються шляхом підписання уповноваженими представниками Замовника та Виконавця відповідного акту здачі-приймання наданих послуг.

            3.2. Протягом 10 днів з дати надання Виконавцем акту здачі-приймання наданих послуг Замовник зобов’язаний підписати та повернути його Виконавцеві або надіслати на адресу Виконавця мотивовану відмову.

            3.3. У разі немотивованої відмови від підписання або неповернення підписаного акту здачі-приймання наданих послуг у термін, встановлений п. 3.2 цього договору, послуги вважаються прийнятими Замовником та закриваються актом, оформленим в односторонньому порядку.

            3.4. Після завершення занять з підвищення кваліфікації фахівців Виконавець видає слухачу _____________________________________.

            3.5. Здача-приймання наданих послуг здійснюється шляхом підписання уповноваженими представниками сторін відповідного акта здачі-приймання наданих послуг.

 

4. відповідальність СТОРІН ТА Порядок врегулювання спорів

            4.1. Усі спори та розбіжності, які виникають між сторонами за цим Договором або у зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів. Досудовий порядок врегулювання спорів є обов’язковим.

            4.2. Усі спори між сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розвязуються у відповідності до законодавства України в Господарському суді за місцем знаходження відповідача.

            4.3. У разі порушення термінів надання послуг, передбачених договором, Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1% вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання, за кожний день прострочення,  але не більше 10% їх вартості.

            4.4. За порушення термінів оплати, передбачених договором, Замовником сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно перерахованої суми, за кожний день прострочення.

 

            Замовник_____________________                Виконавець____________________

            4.5. За односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх обов’язків за цим договором Сторони сплачують штраф у розмірі 10% від вартості Договору

            4.6. У разі відсутності реєстрації Виконавцем (платником податку) податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних та/або порушення порядку заповнення податкової накладної,  в результаті чого Замовник втратив право на податковий кредит, Виконавець сплачує Замовнику штраф в сумі податку на додану вартість, який  мав бути зазначений у податковій накладній.

 

5. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

            5.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або  неналежне виконання  зобов'язань за  цим Договором у разі виникнення наступних обставин: виняткові погодні умови і стихійні лиха (ураган, буря, повінь, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту),  непередбачені ситуації, що відбуваються поза волею сторін (страйк, локаут, оголошена та неоголошена війна, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, вибух, законні чи незаконні рішення органів державної влади або місцевого самоврядування), що перешкоджають виконанню договору.

5.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

5.3. На підтвердження настання та терміну дії форс-мажорних обставин видається документ встановленої форми про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), виданий Торгово-промисловою палатою України згідно з чинним законодавством.

5.4. У випадку настання форс-мажору виконання сторонами зобов’язань за цим договором зупиняється на термін, протягом якого діють такі обставини. У разі коли строк дії форс-мажорних обставин продовжується більше ніж шістдесят календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку. У разі попередньої оплати Виконавець повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

 

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ

            6.1. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій Стороні без попередньої письмової згоди іншої сторони.

6.2. В разі зміни реквізитів підприємства, фактичної адреси, інших змін, які можуть спричинити труднощі по виконанню зобовязань по даному договору сторони зобовязані повідомити одна одну не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати виконання таких змін.

6.3. Вартість послуг за цим договором може бути змінена за ініціативою Виконавця в зв`язку зі зміною економічних чинників, що впливають на вартість послуг.

6.4. У разі відмови Замовника від підписання додаткової угоди про зміну вартості робіт (послуг) Виконавець має право односторонньої відмови від договору шляхом письмового повідомлення про це Замовника.

6.5. Після здійснення Замовником розрахунків в повному обсязі вартість послуг перегляду не підлягає.

6.6. Всі зміни та доповнення до даного договору складаються у письмовій формі і вважаються дійсними після їх підписання уповноваженими представниками обох сторін. Всі доповнення до даного договору вважаються його невідємною частиною.

6.7. У всьому іншому, не передбаченому умовами даного договору, відносини сторін регулюються нормами Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, ГПК України.

6.8. Виконавець є платником податку  на  прибуток  на загальних  умовах та платником ПДВ.

       Замовник _______________________________________________________________.

6.9. Даний договір складено у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

6.7. Сторони вірно розуміють предмет договору та погодили всі істотні умови договору.

6.8. Сторони погодилися, що текст договору, будь які матеріали, інформація та відомості, які стосуються договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без  попередньої письмової згоди іншої Сторони договору, крім випадків, коли таке передавання повязане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання договору або оплати податків, інших обовязкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством, яке регулює зобовязання Сторін договору.

 

Замовник_____________________                     Виконавець____________________

6.9. Виконавець (платник податку) зобов’язаний надати Замовнику податкову накладну, складену в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному

законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, та зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних. Виконавець використовує програмний комплекс «М.Е.DOC IS». Замовник використовує _______________________________.

 

7. Термін дії договору.

         7.1.Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його обома Сторонами і діє до       

«__» ____________ 201__ року.

 

 

8. АНТИКОРУПЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

8.1. ННЦ «Інститут метрології» повністю дотримується принципів боротьби з усіма формами корупції, забезпечує регулярну оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності і здійснює відповідні антикорупційні заходи згідно затвердженої Антикорупційної програми.

8.2. Сторони зобов’язуються уникати неправомірного сприяння один одному у здійсненні господарської діяльності, укладанні договорів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти).

8.3. Усім працівникам ННЦ «Інститут метрології» заборонено приймати або пропонувати, прямо або опосередковано, в процесі виконання ними свої обов’язків  гроші, подарунки, послуги, будь-які інші матеріальні винагороди з метою спонукання здійснити або не здійснювати певні дії у межах обсягу або в силу можливостей їхньої роботи або посади.

 8.4. Сторони зобов’язуються інформувати одна одну про будь-який конфлікт інтересів, факти корупції, що можуть вплинути на виконання договору.

 

9. Платіжні та поштові реквізити сторін

 

 

ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

 

ННЦ «Інститут метрології»

61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 42

Код ЄДРПОУ 02568325

п/р 26003000036799

Філія АТ «УКРЕКСІМБАНК» м. Харків

МФО 322313

Св-во платника податку № 28757794

ІПН 025683220315

 

 

________________ 

__________   ___________

М.П.

Учений секретар-

директор наукового центру

 

 

___________________  В.В. Скляров

М.П.

Додаток № 1

до договору № 19/____-01

від _____2018 р.

 

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної вартості на надання послуг з підвищення кваліфікації фахівців

 

_________________________________________________________________(надалі – Замовник), в особі ___________________________________________,  з  однієї  сторони,  та  Національний  науковий  центр  «Інститут  метрології» (ННЦ «Інститут метрології») (надалі – Виконавець), в особі ученого секретаря-директора наукового центру Склярова Володимира Васильовича,  з іншої сторони, засвідчуємо, що сторонами досягнуто угоди про договірну вартість на надання послуг:

 

_________________________________________________

ПДВ – ______________________________________________

РАЗОМ – ______________________________________________

                                                           

Наведений протокол є підставою для проведення взаєморозрахунків та платежів між Виконавцем та Замовником.

 

 

 

 

 

__________________ 

_____________ _____________

М.П.

Учений секретар-

директор наукового центру

 

 

__________________  В.В. Скляров

М.П.