Д О Г О В І Р № __________

про надання освітніх послуг

м. Харків                                                                                                         “___” _________ 2019 року

 

ЗАМОВНИК ___________________________________________, в особі _____________________, який діє на підставі _____________________________,  з однієї сторони, та

ВИКОНАВЕЦЬ Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології» ), в особі Склярова Володимира Васильовича,  який діє на підставі Довіреності № 008/08-4 від 02.01.2019р.,  з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання надати такі освітні послуги:

Підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю 7.05100101 «Метрологія і вимірювальна техніка» за темою ___________________________.

1.2. Замовник направляє на навчання ____ особу.

1.3. Тривалість курсу навчання складає _____________________

1.4. Проведення занять -                                (згідно графіку занять).

1.5. Місце надання послуг: м. Харків, вул. Мироносицька 42.

 

2. ЦІНА ДОГОВОРУ та порядок розрахунків

2.1. Ціна договору, виходячи із вартості послуг за цим договором згідно розрахунку вартості (додаток 1), що є невід’ємною частиною цього договору, складає _______________________ у тому числі ПДВ-20% - ___________________________________.

2.2. Розрахунки за послуги, передбачені п.1.1 даного договору проводяться Замовником на умовах 100% попередньої оплати на підставі рахунку-фактури протягом 10 банківських днів з дати підписання даного договору обома сторонами.

2.3. До занять допускаються особи, що мають при собі паспорт.

2.4 Організація харчування та проживання слухачів  на час навчання здійснюється Замовником самостійно і не включені до вартості послуг.

 

3. Порядок приймання наданих послуг

3.1 Надані послуги приймаються шляхом підписання уповноваженими представниками Замовника та Виконавця відповідного акту здачі-приймання наданих послуг.

3.2. Протягом 10 днів з дати надання Виконавцем акту здачі-приймання наданих послуг Замовник зобов’язаний підписати та повернути його Виконавцеві або надіслати на адресу Виконавця мотивовану відмову.

3.3. У разі немотивованої відмови від підписання або неповернення підписаного акту здачі-приймання наданих послуг у термін, встановлений п. 3.2 цього договору, послуги вважаються прийнятими Замовником без зауважень та закриваються актом, оформленим в односторонньому порядку.

3.4. Після завершення занять Виконавець видає слухачу _____________________________________

3.5. Виконавець має право відмовити в видачі документів, передбачених п. 3.4. цього договору у разі пропуску слухачем більше ніж двох занять без поважних причин. Поважними причинами є хвороба слухача, відрядження, або інші причини, пов’язані з виробничою необхідністю, підтверджені належними документами.

 

4. відповідальність СТОРІН ТА Порядок врегулювання спорів

4.1. За невиконання або неналежне виконання договірних зобов`язань, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.2. Усі спори та розбіжності, які виникають між сторонами за цим Договором або у зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів. Досудовий порядок врегулювання спорів є обов’язковий.

4.3. Усі спори між сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розвязуються у відповідності до законодавства України в Господарському суді за місцем знаходження відповідача.

Замовник_____________________                                Виконавець____________________

4.4. Сплата пені та штрафу не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань за даним Договором

4.5. Одностороння необґрунтована відмова від виконання своїх обов’язків за цим договором не допускається.

4.6. У разі розірвання договору за ініціативою Замовника до початку занять, Виконавець повертає Замовнику грошові кошти в розмірі 80% вартості навчання.

4.7. У разі розірвання договору за ініціативою Замовника після початку занять, Виконавець грошові кошти не повертає.

4.8. У разі відсутності реєстрації Виконавцем (платником податку) податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних та/або порушення порядку заповнення податкової накладної,  в результаті чого Замовник втратив право на податковий кредит, Виконавець відшкодовує Замовнику заподіяні цим збитки  в сумі податку на додану вартість, який  мав бути зазначений у податковій накладній.

5. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

 

5.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання тих своїх зобов’язань, виконання яких стало неможливим внаслідок дії форс-мажорних обставин (за винятком зобов’язань, термін виконання яких настав до дати виникнення таких обставин), передбачених у пункті 2 статті 141 Закону України «Про торгово-промислові палати України», які є надзвичайними, непередбачуваними, невідворотними і непереборними обставинами, що не існували під час укладання цього договору та виникли незалежно від волі сторін.

5.2 Термін виконання зобов'язань за цим Договором збільшується пропорційно часу, протягом якого будуть діяти форс-мажорні обставини. Після припинення дії форс-мажорних обставин, всі перенесені зобов'язання підлягають виконанню в порядку, передбаченому цим Договором з урахуванням пропорційності продовження терміну їх виконання на період дії форс-мажорних обставин.

5.3. Сторона, яка через зазначені у п.5.1 обставини, не може в повному обсязі виконувати свої зобов’язання за даним Договором, повинна в строк не більше п’яти робочих днів письмово повідомити про це іншу Сторону. Несвоєчасне повідомлення про існування обставин форс-мажор позбавляє Сторону права посилатися на них. Факти, викладені в повідомленні про настання форс-мажорних обставин, підлягають засвідченню сертифікатом Торгово-промислової палати України або регіональною торгово-промислової палати, який після його отримання, але не пізніше 20 календарного дня з дати повідомлення про настання форс-мажорних обставин, направляється Стороною, для якої наступили форс-мажорні обставини, іншій Стороні.

5.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж тридцять календарних днів, кожна зі Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

 

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ

6.1. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій Стороні без попередньої письмової згоди іншої сторони.

6.2. В разі зміни реквізитів підприємства, фактичної адреси, інших змін, які можуть спричинити труднощі по виконанню зобовязань по даному договору сторони зобовязані повідомити одна одну не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати виконання таких змін.

6.3. Сторони погодилися, що текст договору, будь які матеріали, інформація та відомості, які стосуються договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без  попередньої письмової згоди іншої Сторони договору, крім випадків, коли таке передавання повязане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання договору або оплати податків, інших обовязкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством, яке регулює зобовязання Сторін договору.

6.4. Будь-які зміни та доповнення до даного Договору оформлюються шляхом підписання уповноваженими представниками Сторін додаткових угод, що вважаються його невідємною частиною.

6.5. У всьому іншому, що не передбачене умовами даного договору, сторони керуються законодавством України.

Замовник_____________________                                        Виконавець____________________

6.6. Виконавець є платником податку  на  прибуток  на загальних  умовах.

6.7. Даний договір складено у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

6.8. Сторони вірно розуміють предмет договору та погодили всі істотні умови договору.

6.9 Виконавець (платник податку) зобов’язаний надати Замовнику податкову накладну, складену в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, та зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних. Виконавець використовує програмний комплекс «М.Е.DOC IS».

6.10 Сторони гарантують достовірність своїх реквізитів, зазначених в розділі 9 цього договору.

 

7. Термін дії договору

7.1 Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його обома Сторонами і діє до «___»   ______   2019 року.

7.2. Термін дії цього договору може бути продовжений за взаємною згодою сторін шляхом підписання додаткової угоди.

8. АНТИКОРУПЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

8.1 ННЦ «Інститут метрології» повністю дотримується принципів боротьби з усіма формами корупції, забезпечує регулярну оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності і здійснює відповідні антикорупційні заходи згідно затвердженої Антикорупційної програми.

8.2 Сторони зобов’язуються уникати неправомірного сприяння один одному у здійсненні господарської діяльності, укладанні договорів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти).

8.3 Усім працівникам ННЦ «Інститут метрології» заборонено приймати або пропонувати, прямо або опосередковано, в процесі виконання ними свої обов’язків  гроші, подарунки, послуги, будь-які інші матеріальні винагороди з метою спонукання здійснити або не здійснювати певні дії у межах обсягу або в силу можливостей їхньої роботи або посади.

8.4 Сторони зобов’язуються інформувати одна одну про будь-який конфлікт інтересів, факти корупції, що можуть вплинути на виконання договору.

 

9. реквізити сторін

ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

 

 

 

ННЦ «Інститут метрології»

61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 42

Код ЄДРПОУ 02568325

п/р 26003000036799

Філія АТ «УКРЕКСІМБАНК» м. Харків

МФО 322313

Св-во платника податку № 28757794

ІПН 025683220315

 

______________________

 

 

 

_______________________  _________________

М.П.

Учений секретар-

директор наукового центру

 

 

__________________ В.В. Скляров

 М.П.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

до договору № _________

від _____2019 р.

 

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної вартості на надання послуг з підвищення кваліфікації фахівців

 

_____________________________________________________(надалі – Замовник), в особі ________________________________________,  з  однієї  сторони,  та  Національний  науковий  центр  «Інститут  метрології» (ННЦ «Інститут метрології») (надалі – Виконавець), в особі ученого секретаря-директора наукового центру Склярова Володимира Васильовича,  з іншої сторони, засвідчуємо, що сторонами досягнуто угоди про договірну вартість на надання послуг:

 

___________________________________________________

ПДВ – _____________________________________________

Всього з ПДВ – _____________________________________

                                                           

Наведений протокол є підставою для проведення взаєморозрахунків та платежів між Виконавцем та Замовником.

 

 

 

 

 

_____________________ 

_______________________   ___________

М.П.

Учений секретар-

директор наукового центру

 

 

__________________   В.В. Скляров

М.П.