Д О Г О В І Р № 19/_______-01

 

м. Харків                                                                                                       «__» __________ 2016 року

 

_________________________________________________________________________________(надалі – Замовник), в особі ___________________________________________________________, який діє на підставі ________________________________________з  однієї  сторони,  та  Національний  науковий  центр  «Інститут  метрології» (ННЦ «Інститут метрології») (надалі – Виконавець), в особі ученого секретаря Склярова Володимира Васильовича, який діє на підставі Довіреності від 31.12.2014р. № 008/08-4642з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

             1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання надати послуги з підвищення кваліфікації фахівців за напрямом:

_______________________________________________________________________________________

             1.2. Для підвищення кваліфікації Замовник направляє ___________

             1.3. Початок навчання ___  квартал 2015р.

             1.4. Курс з підвищення кваліфікації фахівців розрахований на        академічних години.

 

2. Вартість ПОСЛУГ та порядок розрахунків

            2.1. Вартість послуг за цим договором визначається згідно з протоколом узгодження договірної вартості (додаток 1),  що  є  невід’ємною  частиною  цього  договору,  і складає:        ____________________________________, у тому числі ПДВ-20% - _________________

            2.2. Вартість послуг визначена без урахування вартості проживання та харчування слухачів.

            2.3. Замовник здійснює попередню оплату послуг з підвищення кваліфікації в розмірі 100% вартості послуг до початку занять шляхом перерахування коштів платіжним дорученням на поточний рахунок Виконавця.

            2.4. До занять допускаються особи, що мають при собі паспорт.

 

3. Порядок приймання наданих послуг

            3.1 Надані послуги приймаються шляхом підписання уповноваженими представниками Замовника та Виконавця відповідного акту здачі-приймання наданих послуг.

            3.2. Протягом 10 днів з дати надання Виконавцем акту здачі-приймання наданих послуг Замовник зобов’язаний підписати та повернути його Виконавцеві або надіслати на адресу Виконавця мотивовану відмову.

            3.3. У разі немотивованої відмови від підписання або неповернення підписаного акту здачі-приймання наданих послуг у термін, встановлений п. 3.2 цього договору, послуги вважаються прийнятими Замовником та закриваються актом, оформленим в односторонньому порядку.

            3.4. Після завершення занять Виконавець видає кожному слухачу _____________________

            3.5. Видача Виконавцем документа, передбаченого п. 3.4. цього договору, є підставою для підписання Замовником акту здачі-приймання наданих послуг.

 

            4. відповідальність СТОРІН ТА Порядок врегулювання спорів

            4.1. За невиконання або неналежне виконання договірних зобов`язань, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

            4.2. Усі спори та розбіжності, які виникають між сторонами за цим Договором або у зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів. Досудовий порядок врегулювання спорів є обов’язковий.

                        4.3. Усі спори між сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розвязуються у відповідності до законодавства України в Господарському суді за місцем знаходження відповідача.

            4.4. Сплата пені та штрафу не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань за даним Договором.

            4.5. За односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх обов’язків Сторони

сплачують штраф у розмірі 10% від вартості Договору.

 

 

Замовник_____________________                                           Виконавець____________________

 


5. ФОРС-МАЖОР

            5.1. Жодна з сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання будь-яких умов в разі настання наступних обставин: повінь, пожар, землетрус, катастрофи, воєнні дії або інших, незалежних від сторін обставин. Якщо одна із непередбачених вищевказаних обставин прямо вплине на своєчасність виконання умов  передбачених договором, то вони будуть продовжені  на період, рівний по тривалості цим обставинам.

            5.2. Сторони повинні повідомити одна одну про початок і закінчення вказаних обставин, що повинно бути підтверджено довідкою ТПП України.

 

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ

            6.1. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій Стороні.

            6.2. Всі зміни та доповнення до даного договору вносяться шляхом підписання уповноваженими представниками обох сторін додаткових угод. Всі доповнення до даного договору вважаються його невідємною частиною.

            6.3. Замовник ________________________________________________. 

6.4. Виконавець є платником податку на прибуток на загальних умовах.

                        6.5. Даний договір складено у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

                        6.6. Факсимільна копія Договору, передана засобами факсимільного зв’язку, вважаеться дійсною і має юридичну силу до моменту підписання оригіналів.

 

7. Термін дії договору

            7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його обома Сторонами і діє до        «__» _______2015 року.

 

8. Платіжні та поштові реквізити сторін

 

 

 

     ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

 

ННЦ «Інститут метрології»

61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 42

Код ЄДРПОУ 02568325

п/р 26005000071804

ПАТ «УКРСОЦБАНК»

МФО 300023

Св-во платника податку № 28757794

ІПН 025683220315

 

   _______________________

 

 

   _______________________ 

   М.П.

Учений секретар

 

 

___________________  В.В. Скляров

М.П.

 

 

Додаток № 1

до договору № 19/_____-01

від __________2015р.

 

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної вартості на надання послуг з підвищення кваліфікації фахівців

 

            __________________________________________________________________________(надалі – Замовник), в особі _______________________________________________________, який діє на підставі ________________________________,  з  однієї  сторони,  та  Національний  науковий  центр  «Інститут  метрології» (ННЦ «Інститут метрології») (надалі – Виконавець), в особі ученого секретаря Склярова Володимира Васильовича, який діє на підставі Довіреності від 31.12.2014р. № 008/08-4642,  з іншої сторони, засвідчуємо, що сторонами досягнуто угоди про договірну вартість на надання послуг:

 

_______________________________________________

         ПДВ – _________________________________________

РАЗОМ – ______________________________________

                                                           

Наведений протокол є підставою для проведення взаєморозрахунків та платежів між Виконавцем та Замовником.

 

 

 

 

 

______________________

 

 

_______________________ _____________ 

М.П.

Учений секретар

 

 

______________________ В.В. Скляров

 М.П.