Д О Г О В І Р №  19/__________ -01

про надання освітніх послуг

м. Харків                                                                                                                                                                                                              «_____» _______ 2022 року

 

ЗАМОВНИК: _______________________________________________________________________________, в особі  ________________________________________________________, який діє на підставі ______________,  з однієї сторони, та

ВИКОНАВЕЦЬ: Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології»), в особі генерального директора Неєжмакова Павла Івановича, який  дiє на пiдставi Статутуз іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання надати такі освітні послуги:

Підвищення кваліфікації фахівців за напрямом: 

___________________________________________________________________________________

1.2. Замовник направляє на навчання _____ осіб.

1.3. Тривалість  курсу навчання складає _____ академічних(і) годин (и).

1.4. Проведення занять –   _____________ 2022 р.

1.5. Надання послуг здійснюється із застосуванням дистанційної форми навчання шляхом надання online- доступу на платформі Zoom до занять та навчальних матеріалів тим слухачам, щодо яких Замовником повідомлені e-mail та надані копії паспортів.

 

2. ЦІНА ДОГОВОРУ та порядок розрахунків

2.1. Ціна договору, виходячи із вартості послуг за цим Договором, згідно протоколу узгодження договірної ціни на надання послуг з підвищення кваліфікації фахівців (додаток 1), що є невід’ємною частиною цього договору, складає __________ грн. (__________________________ грн. ___ коп.) у тому числі ПДВ-20% ______________ грн. (_______________ грн. _______ коп.).

2.2. Розрахунки за послуги, передбачені п.1.1 даного Договору, проводяться Замовником на умовах 100% попередньої оплати на підставі рахунку-фактури протягом 10 банківських днів з дати підписання даного договору обома сторонами.

3. Порядок приймання наданих послуг

3.1 Надані послуги приймаються шляхом підписання уповноваженими представниками Замовника та Виконавця відповідного акту здачі-приймання наданих послуг.

3.2. Протягом 10 днів з дати надання Виконавцем акту здачі-приймання наданих послуг Замовник зобов’язаний підписати та повернути його Виконавцеві або надіслати на адресу Виконавця мотивовану відмову.

3.3. У разі немотивованої відмови від підписання або неповернення підписаного акту здачі-приймання наданих послуг у термін, встановлений п. 3.2 цього договору, послуги вважаються прийнятими Замовником без зауважень та закриваються актом, оформленим в односторонньому порядку.

3.4. Після завершення занять Виконавець видає слухачам                                                           .

3.5. Виконавець має право відмовити в видачі документів, передбачених п. 3.4. цього договору у разі пропуску слухачем більше ніж двох занять без поважних причин. Поважними причинами є хвороба слухача, відрядження, або інші причини, пов’язані з виробничою необхідністю, підтверджені належними документами.

 

                4. відповідальність СТОРІН ТА Порядок врегулювання спорів

4.1. Усі спори та розбіжності, які виникають між сторонами за цим Договором або у зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів. Досудовий порядок врегулювання спорів є обов’язковим.

4.2. Спори між сторонами, з яких не було досягнуто згоди, вирішуються в судовому порядку  у відповідності до законодавства України з дотриманням підсудності справ.

4.3. За невиконання або неналежне виконання договірних зобов`язань, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.4. У разі порушення строків надання послуг, передбачених договором, Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1% вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання, за кожний день прострочення,  але не більше 10% їх вартості.

4.5. За порушення строків оплати, передбачених договором, Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно перерахованої суми, за кожний день прострочення, крім випадків, коли здійснена 100% попередня оплата.

4.6. У разі відсутності реєстрації Виконавцем (платником податку) податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних та/або порушення порядку заповнення податкової накладної,  в результаті чого Замовник втратив право на податковий кредит, Виконавець відшкодовує Замовнику заподіяні цим збитки  в сумі податку на додану вартість, який  мав бути зазначений у податковій накладній.

4.7. Одностороння необґрунтована відмова від виконання своїх обов’язків за цим договором не допускається.

4.8. Сплата пені та штрафу не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань за даним Договором. Нарахування штрафних санкцій є правом Сторін.

 

5. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

5.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання тих своїх зобов’язань, виконання яких стало неможливим внаслідок дії форс-мажорних обставин (за винятком зобов’язань, термін виконання яких настав до дати виникнення таких обставин), передбачених у пункті 2 статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати України», які є надзвичайними, непередбачуваними, невідворотними і непереборними , що не існували під час укладання цього договору та виникли незалежно від волі Сторін.

5.2 Термін виконання зобов'язань за цим Договором збільшується на час, протягом якого будуть діяти форс-мажорні обставини, які унеможливлюють виконання цих зобов'язань.

5.3 Сторона, яка через зазначені у п. 5.1 обставини не може виконувати у повному обсязі свої зобов'язання за даним Договором, повинна в строк не більше п'яти робочих днів письмово повідомити про це іншу Сторону. Несвоєчасне повідомлення про існування обставин форс-мажор позбавляє Сторону права посилатися на них. Факти, викладені в повідомленні про настання форс-мажорних обставин, підлягають засвідченню сертифікатом Торгівельно-промислової палати України або регіональної торгівельно-промислової палати, який після його отримання,  але не пізніше 20 календарного дня після настання форс-мажорних обставин, направляється Стороною, для якої наступили форс-мажорні обставини, іншій Стороні. У разі встановлення ТПП України спрощеної процедури оформлення форс-мажору, вона застосовується сторонами.

5.4 Якщо вищевказані обставини продовжуються більше 2 (двох) місяців кожна із сторін може виступити з ініціативою про розірвання Договору.

5.5 Настання форс-мажорних обставин не є підставою для невиконання  Сторонами зобов'язань, строк виконання яких настав до дати виникнення таких обставин, а також для звільнення Сторін від відповідальності за таке невиконання

 

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ

6.1 Жодна із Сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій Стороні без попередньої письмової згоди іншої сторони.

6.2 В разі зміни реквізитів підприємства, фактичної адреси, інших змін, які можуть спричинити труднощі по виконанню зобов'язань по даному договору сторони зобов'язані повідомити одна одну не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати виконання таких змін.

6.3 . Підписанням цього Договору Сторони заявляють і гарантують, що особи, які підписують Договір від імені Сторін, мають відповідні права і повноваження.

6.4 Будь-які зміни та доповнення до даного Договору оформлюються у формі додаткових угод, підписаних уповноваженими представниками Сторін, підписи яких засвідчені печатками (у разі використання Сторонами печаток в своїй господарській діяльності). Всі додаткові угоди до даного договору вважаються його невід’ємною частиною.

6.5 У всьому іншому, що не передбачене умовами даного Договору, сторони керуються законодавством України.

6.6 Виконавець є платником податку на  прибуток  на загальних  умовах зі ставкою податку, що визначається відповідно до п.136.1 ст.136 Податкового кодексу України та платником ПДВ.

6.7.  Даний договір підписано у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної сторони.

6.8 Сторони вірно розуміють предмет договору та погодили всі істотні умови договору.

6.9 Сторони погодилися, що текст договору, будь які матеріали, інформація та відомості, які стосуються договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони договору, крім оприлюднення в електронній системі закупівель та випадків, коли таке передавання пов’язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання договору або оплати податків, інших обов’язкових платежів або на належним чином оформлені запити органів влади, що наділені відповідними повноваженнями, а також у випадках, передбачених чинним законодавством..

6.10 Виконавець (платник податку) зобов’язаний надати Замовнику податкову накладну, складену в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, та зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних. Виконавець використовує програмний комплекс «М.Е.DOC IS».

6.11.Сторони гарантують достовірність своїх реквізитів, зазначених в розділі 10 цього договору. У разі надсилання письмових повідомлень або документів, вони вважаються отриманими ЗАМОВНИКОМ після закінчення п'яти календарних днів з моменту їх відправлення ВИКОНАВЦЕМ за адресою ЗАМОВНИКА, вказаною в розділі 10 цього Договору.

6.12 Офіційними електронними адресами сторін для надсилання повідомлень (листування) за цим договором є:

Виконавець: pavel.neyezhmakov(at)metrology.kharkov.ua                  irenalex454(at)ukr.net

Замовник:   ______

6.13 До моменту обміну паперовими оригіналами електронні версії та документи, отримані електронними засобами зв’язку (факс, електронна пошта) прирівнюються до оригіналу.

6.14. На час дії воєнного або надзвичайного стану застосовуються такі особливості документообігу між сторонами:

·         Договір та інші документи (в тому числі первинні (розрахункові) документи) мають бути складені і підписані у вигляді файлів PDF із застосуванням сервісу Adobe Acrobat Reader. 

·         Договір та інші документи, засвідчені кваліфікованими електронними підписами уповноважених представників, надсилаються  в електронній формі  (файлами) на електронні адреси, зазначені в п. 6.12 цього договору.

·         Податкові накладні складаються відповідно до вимог податкового законодавства з урахуванням особливостей, запроваджених у зв'язку з воєнним станом.

·         Підписаний в електронній формі договір має силу оригіналу до його заміни договором в паперовій формі з власноручними підписами уповноважених представників сторін, скріплених печаткою.

·         Інші умови цього договору застосовуються в частині, що не суперечить умовам, викладеним в цьому пункті договору.

7. Термін дії договору

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його обома Сторонами і діє до 31 грудня 2022 року.

7.2. Термін дії цього договору може бути продовжений за взаємною згодою сторін шляхом підписання додаткової угоди.

 

8. АНТИКОРУПЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

8.1 ННЦ «Інститут метрології» повністю дотримується принципів боротьби з усіма формами корупції, забезпечує регулярну оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності і здійснює відповідні антикорупційні заходи згідно затвердженої Антикорупційної програми.

8.2 Сторони зобов’язуються уникати неправомірного сприяння один одному у здійсненні господарської діяльності, укладанні договорів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти).

8.3 Усім працівникам ННЦ «Інститут метрології» заборонено приймати або пропонувати, прямо або опосередковано, в процесі виконання ними свої обов’язків  гроші, подарунки, послуги, будь-які інші матеріальні винагороди з метою спонукання здійснити або не здійснювати певні дії у межах обсягу або в силу можливостей їхньої роботи або посади.

8.4 Сторони зобов’язуються інформувати одна одну про будь-який конфлікт інтересів, факти корупції, що можуть вплинути на виконання договору.

 

9. реквізити сторін

ЗАМОВНИК

                                                                                          ВИКОНАВЕЦЬ

 

 

                                                                                            

 

ННЦ «Інститут метрології»

61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 42

Код ЄДРПОУ 02568325

IBAN UA463515330000026005060290636

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Харків

ІПН 025683220315

 

__________________________

 

 

 

 

_______________________   __________________

 

Генеральний директор

 

 

 

 

_________ Павло НЕЄЖМАКОВ

 

 

                                                                            Додаток 1 

                                                                            до договору № 19/___________ -01

                                                                           від ____________ 2022р.

 

 

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни на надання послуг  з підвищення кваліфікації фахівців

 

_____________________________________________________________  (надалі - Замовник), в особі _________________________________________________, який діє на підставі _________________________ з однієї сторони, та 

Національний науковий центр «Інститут  метрології» (ННЦ «Інститут метрології») (надалі – Виконавець), в особі генерального директора Неєжмакова Павла Івановича, який дiє на пiдставi Статуту, з іншої сторони, засвідчуємо, що Сторонами досягнуто угоди про договірну вартість на надання послуг:

 

____________________________________________

ПДВ – ______________________________________

Всього з ПДВ – ______________________________

                                                                                                                                           

Наведений протокол є підставою для проведення взаєморозрахунків та платежів між Виконавцем та Замовником.

 

 

           ЗАМОВНИК                                                                                           ВИКОНАВЕЦЬ                 

          ____________________

 

 

 

   

_______________________  _______________ 

 

                      Генеральний директор 

 

 

 

 

___________________ Павло НЕЄЖМАКОВ